சக்தி மற்றும் தொழில்நுட்பம் 5.0 வெளியீட்டு நிகழ்வு